top of page
รายชื่อตัวแทน 1080x500 1080x400-37.jpg
s_edited.jpg

เชียงราย

ช.อะไหล่ยนต์ (เชียงราย)

ต.เวียง อ.เชียงแสน

โทร. 053-777-260 089-633-9175

 

วัฒนาผ้าเบรค

ต.รอบเมือง อ.เมืองเชียงราย

โทร. 053-758-927 081-764-7994

 

บจก.ซีซีอาร์ ออโต้

ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย

โทร. 053-756-557 084-6164006

 

หจก.ต.สหกล

ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย 

โทร. 098-956-6289 083-764-3377

 

บจก.ฟุยอะไหล่ยนต์

ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย

โทร. 053-744-688 086-587-1688

บจก.เจริญยนต์เชียงราย (ฝั่งหมิ่น)

ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย

โทร. 053-166-988-9 081-5689036

 

กิจเจริญยนต์ศิลป์ (กิจเจริญ-แม่จัน)

ต.แม่จัน อ.แม่จัน

โทร. 053-771-051 086-431-0040

เชียงใหม่

จ.รุ่งเรืองยนต์

ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ

โทร. 053-870-639 085-715-1299

 

แม่ข่าอะไหล่ยนต์

ต.แม่ข่า อ.ฝาง

โทร. 053-884-594 

ฝางยานยนต์

ต.แม่สูน อ.ฝาง 

โทร. 081-960-8878 089-999-6065

 

หจก.สหกิจกลการฝาง

ต.เวียง อ.ฝาง

โทร. 053-452-402 089-835-6199

 

หจก.พัฒนายนต์เชียงใหม่

ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่

โทร. 053-274-147

 

เกียรติชัยกลการ

ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่

โทร. 053-263-013 

 

หจก.สหะพัฒนา

ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่

โทร. 053-241-402 081-861-5541

 

เจ.เค.อะไหล่ยนต์

ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่

โทร. 053-240-670-1 081-764-2700

 

หจก.ยิ่งอะไหล่ยนต์

ต.หนองหาร อ.สันทราย

โทร. 053-354-388-90 089-700-8080

พะเยา

ร้าน ธนกิจอะไหล่

ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา

โทร. 054-432-101 089-631-4123

แพร่

หจก.แพร่เกียรติไพบูลย์

ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่

โทร. 054-511-070

 

ชวลิตยานยนต์

ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น 

โทร. 096-306-1424 092-628-2708

ลำปาง

หจก.ลำปางธีรศักดิ์กลการ

ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง

โทร. 054-218-771

ลำพูน

บจก.ศูนย์อะไหล่ยนต์ ลำพูน

ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง

โทร. 053-520-011 081-884-6227

อุตรดิตถ์

เทพนิมิตร บ๊อซ คาร์เซอร์วิส

ต.ป่าเซ่า อ.เมืองอุตรดิตถ์

โทร. 055-411-864 

bottom of page